Basszus, már bezárt? – ​ ​9,81 – Fridvalszki Márk pop-up kiállítása

Későknek, feledékenyeknek, workaholicoknak vagy bárkinek, akinek nem volt ideje megnézni.

9,81
Fridvalszki Márk pop-up kiállítása

A szimulákrum anyagot vérzik 
(részletek) 

Fridvalszki Márk esetében a „láthatatlannak” digitális háttere van, (...) a művész a technológiai tudattalan kaotikus közegét kurálja, szerkeszti és komponálja. Ennek a techno-archeológiai munkának a célja nem valamiféle szellemi redukció, hanem a kortárs alakzatok olyan analitikus kollázsolása, mely digitális Mnémosyné-atlaszt hoz létre az „exkrementum kultúrájából” (Arthur Kroker). (...) A retrofuturista eszköztár, a low tech xerox-gyakorlatok, a printed matter esendősége mind a glitcheknek, hasadásoknak, törésvonalaknak a színre vitelét szolgálják.

(...) a szikárság a geometrikus absztrakció puritán hajlamainak a kifordítása is, abban az értelemben, hogy vizuálisan követi a szigorú redukció elvét, kontextuálisan azonban „túltölti” és „teleírja” a tisztaságot. Fridvalszki esetében ugyanis nem lehet elvonatkoztatni a motívumok kulturális-technológiai beágyazottságától, hiszen a posztdigitális kollázsok fő inspirációs forrása az ipari és hadi esztétika, vagyis a képnyelv alapját logók, fegyverek, aviatikai formák és felületek képezik. (...)

A szürke(ség) hangsúlyos jelenléte ugyancsak nem valamiféle tiszta esztétikumnak köszönhető, hanem az ember technológiai alkonyának elidegenedett szürkeskáláját testesíti meg, melyben a földönkívüli látogatók („Szürkék”) és a geológiai tudat melankóliája, a romok és a sivatag víziója találkozik össze. „A hadiiparban megjelenő anyaghasználatot Fridvalszki munkái analitikus módon vizsgálják, kiemelve azt a felfokozott feszültséget, ami a tisztaságot, tökéletességet, »digitalizáltságot« reprezentáló speciális, agresszív, aerodinamikailag tökéletes felületek és a használatuk során keletkező »erózió« között alakul ki. (...)” (...) A rom bizonyos értelemben a természet győzelme a civilizációs objektum felett, de posztdigitális kontextusban a természet épp annyira kérdéses princípium, mint a digitálistól fertőzetlen „tiszta” anyag.

A posztapokaliptikus érzékelés egyik értelmezése szerint itt egy „világ nélküli életről” (Seregi Tamás) lenne szó, egy olyan sebzett és melankolikus létezésről, melyen a civilizáció agóniája – a világ eltűnése – hagyott hegeket. (...) Vagyis a technológia tudattalan túlhajszolása és szétromosítása által egy újabb nem-emberi mező tárul fel: a Föld mint planetáris gépezet.

Fridvalszki anyagtörténeti és paleontológiai obszessziói végigkísérik a technológiával kapcsolatos kutatásait, (...) A nonfiguratív flekkek nyers anyagisága beomlasztja a kortárs képernyő-esztétikát, hogy egy olyan geológiai zuhanásra invitálja a nézőt, aminek mélyén a földtani fenséges embernélküli csendje munkál. Van ebben egyfajta arte povera-hozzáállás, az „alantas anyag” (Georges Bataille) felforgató kihasználása, ugyanakkor a fénymásolt felületek érzékisége végig a materiális és az immateriális határán mozog. (...) 

A geológiai fenséges a Föld-Gép esztétikája, mely nem „távlatokat” és „horizontokat” nyit, hiszen nem az átszellemített Ég fogalmai mentén értelmezhető, hanem a tektonikus mélységet, szűkösséget és sűrűséget, a poszt-antropocentrikus világ negatív katedrálisát exponálja. (...) A Föld-Gép azonban nem az Abszolút Rend Gépezete, hanem egy Kísértet-Gép, olyan erők és energiák médiuma, melyek kilépnek az ember fennhatósága alól. Ugyanakkor a kísértetiesség fenoménja és fantazmaszerű láthatósága nem nélkülözheti az embert, még ha vázként, vestigiumként, technokulturális maradványformaként kell is visszatekintenünk rá a digitális Pompeji romjai alatt.
 

Nemes Z. Márió 

 

Nyitva tartott: 2017. április 13 – 15.
Helyszín: Art + Text Budapest kiállítótere (Honvéd utca 3., Budapest, 1054)

Fotó: Biró Dávid

 

A kiállítás az Art +Text Budapest és a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület közös projektje, az FKSE+ keretében valósult meg.

Nemes Z. Márió írása, amely a kiállítás kísérőszövege volt, eredetileg az Artlocator 03-ban jelent meg 2016-ban.

Full 005177
Full 005178
Full 005179
Full 005180
Full 005181
Full 005182
Full 005183
Full 005184
Full 005185
Full 005186
Full 005187
Full 005188
Full 005189