Szabó Dezső sorai Copy című kiállításához

Szabó Dezső

Képnek nevezhetünk-e egy véletlenszerűen keletkezett festék- vagy tintafoltot? Mi az az állapot, helyzet vagy kontextus, amikor egy ilyen típusú látványt, ingert képként definiálunk?

Az európai művészet legismertebb forrása e jelenséggel kapcsolatban Leonardo da Vinci festészeti traktátusában olvasható. Leonardo A festők regulái című fejezetben, a 60. és 66. pontban tér ki erre: 

„Ne tartsd jelentéktelennek, amit mondok, se unalmasnak, állj meg néha és nézd meg a falak foltjait vagy nézz bele a hamvadó tűzbe, föl a felhőkre vagy le az iszapba s más hasonló helyzetekre; ha ezeket jól megfigyeled, a legcsodálatosabb leleményekre jutsz, amelyek a festők szellemét új invenciókkal töltik meg: emberek és állatok küzdelmei, tájak, vagy félelmetes dolgok különféle kompozíciói, például ördögök és hasonló szörnyek: ezeket ha megcsinálod, becsületedre válik, mert a kusza dolgok a szellemet új felismerésekre serkentik.”1

Ezek a jó tanácsok természetesen csak a festészethez szükséges tudást és képességeket elsajátítani kívánó tanulóknak szóló szellemi gyakorlatként jelennek meg itt.

Max Ernst munkásságára jelentős hatással voltak Leonardo fent leírt gondolatai. Olyan eljárásokat használt fel, illetve fejlesztett ki és épített be műveibe, amelyek az érzékelésnek ezt a sajátosságát aktív művészeti formaként működtetik. A Cahiers d’ Art 1937-es első száma teljes egészében Max Ernst 1919–1936-ig terjedő munkásságával foglalkozott. Maga Ernst írta itt le azt, hogy Leonardo tanácsai a foltok tanulmányozására „elviselhetetlen vizuális megszállottságot” okoztak számára. A szürrealizmus és az absztraktnak nevezett művészeti irányzatok a 20. század folyamán megszokottá, vagy legalábbis elfogadottá tették a nem egyértelmű és nyilvánvaló, a hagyományos ábrázolási formáktól eltérő képbefogadási-alkotási módszereket. Érzékeinken át szerzett tapasztalatainkból elménk folyamatosan modellt alkot egy fennálló, lehetséges világról. Az, amit képnek, pontosabban mentális képnek nevezünk, annak a képességnek a következménye, amelyet képzelőerőnek, még egyértelműbben imaginációnak hív a képantropológia.

Hermann Rorschach svájci pszichiáter a róla elnevezett tintafolt-teszt kifejlesztése által vált híressé. A Rorschach-tintafoltteszt egy pszichológiai, diagnosztikai mérőeszköz, egyike a 20. század legáltalánosabban használt projektív tesztjeinek. Célja, hogy a pszichológus más vizsgálatok kiegészítése érdekében feltérképezhesse a vizsgált személy személyiségstruktúráját. A teszt tíz táblából áll, amelyeken szimmetrikus tintafoltok láthatóak. Öt táblán fekete, két táblán fekete és piros foltok vannak, három tábla pedig többszínű. A táblák az egész világra kiterjedően egységesek. Ezek az ábrák a világ legismertebb képi szimbólumai közé tartoznak. Rorschach apja rajztanárként dolgozott egy magániskolában. Hermann középiskolai gúnyneve „Klex” (tintapaca) volt. Számos elképzelés kering a gúnynevéről és a róla elnevezett teszt összefüggéséről. A klecksográfia annak idején a svájci gyerekek körében általánosan elterjedt játék volt. Ez nem volt más, minthogy egy tintapacát ejtettek a papíron, amelyet ezután félbehajtottak, így a paca lepkét, madarat, stb. formázott.

A pareidolia egy olyan illuzórikus érzet, amely során bizonytalan és véletlenszerű ingereket, hangokat vagy képeket, konkrétnak és tisztán kivehetőnek érzünk. A pareidolia az apophenia egy altípusa. Az apophenia az agyműködés általános hatásának tekinthető. Szélsőséges esetekben lehet tünete pszichiátriai zavaroknak.

04

Szabó Dezső: Copy, 2022, Vintage Galéria, Budapest, kiállítási enteriőr, fotó: Biró Dávid, a Vintage Galéria jóvoltából

A Copy című sorozat a kamera nélküli (cameraless) fotográfia területén belül értelmezhető, chemigram technika alkalmazásával készült. A másolat fogalmának képi megjelenítése a fekete-fehér fotópapír fizikai-kémiai tulajdonságaira alapozva realizálódik. Elsőként a fotópapír egyedi tárgyisága a meghatározó, vagyis egy papírlapról van szó, amely alakítható, ebben az esetben hajtogatható. Másodszor, alapvető tulajdonsága az is, hogy a fényt – mint információt – rögzíteni és tárolni tudja. E két jellemző együtt adta a sorozat elkészítésének koncepcióját. A másolás itt nem egy optikailag leképzett negatívról történik (papírkép-nagyítás), a képet nem is egy idegen tárgy negatív fény-lenyomata hozza létre (fotogram). Mindössze a híváshoz és fixáláshoz használt vegyszerek, a fény és meghatározó, egyedi elemként, a fotópapír hajtogatása segítségével keletkeznek formák a felületen. Ez egyfajta speciális monotípia módszer, önmásolás. A keletkezett formák a Rorschach-teszt ábráihoz hasonlóak.

Szd copy 1

Szabó Dezső: Copy I, 2021, chemigram, silver print, 58 x 48 cm, A művész és a Vintage Galéria jóvoltából

A munkák elkészítésének egyszerűsített technikai leírása a következő: a függőleges tengelye mentén kettéhajtott, majd szétnyitott fotópapírra hívó vagy fixír kerül, utána a papírt újra összehajtom és szétnyitom, majd megvilágítom. A hívófolyadék által ért területen sötét folt keletkezik, majd fixír-fürdőbe merítve rögzítésre kerül a kép. Amennyiben fixírrel készítünk foltot, úgy a vegyszer által ért terület nem tud előhívódni, így fehér marad. Hívófürdőbe kerül és egy fekete alapon fehér ábra keletkezik. Ezután a szokásos processzus szerint fixálásra kerül a kép, hogy maradandó legyen. A fekete-fehér eljárás tulajdonságait felhasználva fehér alapon fekete vagy fekete háttéren fehér alakzatot kaphatunk.

A keletkezett foltok jobb és bal oldala a módszerből adódóan egymásnak – nem teljesen tökéletes – egyszerre keletkező másolatai. Ezt az első fázisban elkészült képet akár eredetinek is nevezhetjük. Ebben a rendszerben a fotópapír alkalmazása túlléphet a festékkel vagy tintával létrehozott képzőművészeti eljárás lehetőségein és jelentésén. Továbblépve, az elkészült képet (eredetit) papírnegatívként felhasználva, kontaktmásolással megismételhetjük, így az eredeti forma fotográfiai negatívját kapjuk. Ez lehet azonos állású vagy fordított tükörszimmetrikus. A másolatot egy következő másolásban alkalmazva létrehozhatjuk az eredetivel megegyező (nagyon hasonló) képet is. Ily módon az absztrakt foltok, a rendelkezésre álló eljárások és a variációs lehetőségek rendszert alkotnak. Demonstrálják az önmásolás, ismétlődés, tükrözés, másolás vagy reprodukálás vizuális és fotográfiai logikáját. A megvalósult sorozatnak nem volt célja bemutatni az összes felvetést, amelyek a fent összefoglaltakból következnek. A vizuális nyelv olyan alapelemeiről van szó, amelyeknek lehetőségeit csak újabb számos sorozatban lehetséges artikuláltan megjeleníteni.

01

Szabó Dezső: Copy, 2022, Vintage Galéria, Budapest, kiállítási enteriőr, fotó: Biró Dávid, a Vintage Galéria jóvoltából

A Copy sorozat két triptichonból és egy diptichonból álló részén túl, tizennyolc önálló táblából áll. A diptichonnak és az egytagú művek mindegyikének szimmetrikus folt az alapja. Ezek egy része „eredeti”, míg a másik része „másolat”. A vizuális hatás, valamint az egységesség érdekében a teljes anyag – egyetlen kép kivételével – fekete háttéren fehér formából áll. E munkák az orvosi képalkotó eszközök (röntgen, ultrahang, CT, MRI, PET) vizuális világával hozhatók leginkább asszociációs kapcsolatba. Ezen okok két fontosabb eleme, hogy azok túlnyomó részben fekete-fehérek, és szimmetriájuk miatt maguk a foltok is valamifajta biológiai szervezet felépítésére emlékeztetnek. A két triptichon kör alakú formák vegyszer segítségével létrehozott lenyomata, mindkettő magában hordoz egy-egy megközelítést az ismétlődés vizuális-logikai rendszeréből.

Szabó Dezső: Copy
Vintage Galéria, Budapest
2022. február 8 - március 25.

1 Leonardo da Vinci: A festészetről (szerk. Németh Lajos, ford. Gulyás Dénes), Corvina Kiadó, Budapest, 1973, 53. oldal

Borítókép: 
Szabó Dezső: Copy III, 2021, chemigram, silver print, 58 x 48 cm, A művész és a Vintage Galéria jóvoltából