A lótuszon született istennő és egyéb hindu istenségek

Hogy ne maradjunk ennyire bezárva a saját kultúrkörünkbe...

Aklan Anna Katalin

A British Museum indiai gyűjtemé­nyében található egy 1830 körül Tandzsávurban készült, kilencvenegy kiemelkedő művészi értéket hordozó festményt tartalmazó album. (1) A képek a hindu mitológia különböző alakjait mutatják be: isteneket, istennőket, szenteket, valamint különféle mitikus jeleneteket. A dél-indiai Tamil Nadu régióban az ún. Company School, vagyis a Társa­ sági Iskola stílusában, a brit Kelet-Indiai Társaság hatalmának megszilárdulása idején létrejött album érde­kessége, hogy míg inspirációt jelentett a nyugat számára, a festmények az indiai előzményekhez képest nyugati ha­tásokról tanúskodnak, és feltehetően brit megrendelésre készültek.

Laksmí elefántok társaságában, 1830 körül, Tandzsávur, akvarell, papír, 22,6 × 17,6 cm, © The Trustees of the British Museum

Laksmí elefántok társaságában, 1830 körül, Tandzsávur, akvarell, papír, 22,6 × 17,6 cm, © The Trustees of the British Museum


Az album szinte minden képe átlát­ szatlan akvarell. A többnyire fehér alapon egyetlen központi figura he­lyezkedik el, bár előfordulnak többalakos jelenetek is. Mindegyikükre a világos, élénk színek, lekerekített formák jellemzők. A forma- és szín­ világban mutatkoznak meg leginkább a helyi, indiai hagyományok, a rádzs­put miniatúrák, valamint a tandzsá­vúri és majszúri iskola hatásai. A fel­ iratok telugu nyelvűek.

Az indiai művészet már a korai idők­ től igen formális volt. Minden isten és istennő minden aspektusának, va­lamint minden egyes mítosz ábrázo­lásának stilisztikai követelményeit a szanszkrit nyelvű, ősi silpasásztrák (2) (művészeti szakkönyvek, kánonok) gyakorlati ikonográfiai útmutatói írták le: szigorúan meghatározták az ábrázolások tartalmát, arányait, szim­bólumait stb. a művészeti ágakban, így a festészetben is. Habár a későb­biek folyamán a művészek nagyobb szabadságot élveztek, a legtöbb mű­vészeti ágban és tematikánál, így a hindu istenségek és mitológiai jelene­tek ábrázolásakor is a hagyományos előírások és ikonográfia az alapvető: meghatározott a testtartás, az attribú­tumok, a viselet. Az öt hagyományos kéztartás, azaz mudrá szintén előírás szerinti. Az indiai kép­zőművészetre egészen a legmodernebb időkig jellemző, hogy az alkotó neve nem maradt fenn, már az alkotás elkészül­tekor sem volt fontos.

Siva és Párvatí esküvője, 1830 körül, Tandzsávur, akvarell, papír, 22,6 × 17,6 cm, © The Trustees of the British Museum

Siva és Párvatí esküvője, 1830 körül, Tandzsávur, akvarell, papír, 22,6 × 17,6 cm, © The Trustees of the British Museum


A Company School stílusában festett mitológiai ábrázolásokon keresztül cikkünkben be­ mutatjuk az istenhár­masságot alkotó Brahmát, Visnut és Sivát, házastársaikkal. Három ábrázolás a fent említett albumból származik, egy negyedik pedig egy ha­sonlókorú, szintén a British Museum tulajdonában lévő képgyűjteményből. (3) Megformálásuk, élénk színük, gon­dos, aprólékos kidolgozottságuk ma­gasan a turisztikai célra készült áruk fölé helyezi őket. [A művész] az arcokat, karokat és lábakat finoman árnyékolta mindenhol, így a képek háromdimenziósnak hatnak. Az élénk színek és a rajzok kifinomultsága miatt az alakok kiemelkednek a lapokról.” (4)

Siva és Párvatí esküvője (5)

Ezen a jeleneten mindhárom főisten szerepel, méghozzá egy nagyon sze­rencsés, kedvező előjelű eseményen: Siva isten és Párvatí istennő esküvő­ jén. A telugu felirat szerint „Mahá­ visnu isten Párvatí és Paramésvara esküvőjét ünnepli.” A jelenet hagyo­mányos ikonográfiai ábrázolás, amely a Kaljánaszundara („Gyönyörű eskü­ vő”) néven szerepel. A hosszú indiai esküvői szertartásból a menyasszony és vőlegény kézfogójának momentu­ mát (pánigrahana) jeleníti meg. Az ábrázolásra vonatkozó előírások több silpasásztrában szerepelnek, bár már a korai időktől nagy a helyi variációk száma. A jelen festmény is több rész­letben eltér az előírásoktól. 

Párvatí, az egyetlen nőalak a festmény közepén, a fától jobbra helyezkedik el. Bőrszíne a hagyományos művészeti előírásnak megfelelően sötét színű, leggyakrabban zöld színnel ábrázol­ják. Az indiai menyasszonyok hagyo­mányos vörös száriját viseli, gazdag ékszerezéssel. A fa másik oldalán Siva (másik nevén Paramésvara) áll Pár­vatí kezét tartva, az esküvői hagyo­mánynak megfelelően. A képen Siva és mindhárom főisten négykarú, ke­zeikben hagyományos attribútumaikat tartják. Siva attribútumainak áb­rázolása különösen izgalmas betekin­tést enged a mű keletkezésébe: míg bal felső kezében egyik hagyományos jel­ képét, a szarvast (mriga), jobb felső ke­zében pedig a homokóra formájú do­ bot (damaru) tartja, addig bal alsó ke­ ze üres, csupán a ceruzával megrajzolt körvonalak látszódnak – ahogyan ezt a korszak kutatója, Anna Dallapiccola jelzi az album egészére vonatkozóan: „A képeket először ceruzával rajzolták meg, melynek nyomai még mindig láthatók. Munka közben a művész olykor meggondolta magát, például a figurák karjainál vagy lábainál.” (6) 

Siva itt ünnepi – esküvői – dhótit visel. Egyébként, mint a jóga ura, visszavonultan meditál a hegyekben, aszkétaéletet él – ennek megfelelően mosdatlan, haja rasztázott tincsekben tornyosul. Testét a halottégetőkben talált hamuval keni be vezeklésképp – gyakran ezért ábrázolják fehér bőrű­nek. A mítosz szerint azonban esküvőjére is így érkezett először, és Párvatí édesanyja elájult, mikor meglátta ilyen állapotban. A menyasszony kér­lelni kezdte Sivát, hogy habár ő maga minden alakjában szereti, anyja ked­véért mégis öltsön valami emberek számára elfogadhatóbb formát. Siva ekkor átváltozott tiszta, gazdag öltö­ zetű, gyönyörű ifjúvá. Siva és Párvatí összekulcsolt kezeire a Siva háta mögött álló Himaván, Pár­vatí apja önt rituálisan vizet egy kor­ sóból, így szentesítve a frigyet. Hima­ván a Himalája hegyláncot megteste­sítő isten, nevének jelentése: „havas”. Párvatí nevének jelentése nagyjából „a hegy lánya.” Himaván a hegy kirá­lya, így királyi rangú, annak megfelelő pompával járó esküvőről van szó, ezért visel mindegyik szereplő szé­ pen kidolgozott ruházatot és gazdag ékszerezést, fején koronát (mukuta). Párvatí háta mögött áll Visnu. Jobb felső kezében a diszkoszt (csakra, itt fegyverként), bal felső kezében kagy­lókürtöt (sankhá) tart. Jobb alsó kezét abhaja-mudrában, bal alsó kezét varada- mudrában tartja. Az abhaja-mudrá a félelmet eloszlató kéztartás: az ujjak­ kal felfelé néző tenyér kifelé fordul, míg a varada-mudrá az áldásosztó kéztartás: a tenyér szintén kifelé fordul, de az ujjak lefelé néznek. Visnut gyak­ran ábrázolják kék bőrszínnel.

A négykarú, kezeiben hagyományos attribútumait fogó Siva Párvatí kezét tartja, részlet / Visnu kezei félelmet eloszlató és áldásosztó kéztartásban, részlet / Brahmá lótuszülésben, részlet

A négykarú, kezeiben hagyományos attribútumait fogó Siva Párvatí kezét tartja, részlet / Visnu kezei félelmet eloszlató és áldásosztó kéztartásban, részlet / Brahmá lótuszülésben, részlet


Az előtérben ül Brahmá, a hagyomá­nyos esküvők védikus papjának (brahmin) szerepét magára véve. Előtte ég a szent áldozati tűz, minden esküvő elengedhetetlen része. Brahmának hagyományosan négy feje van, mely a négy égtáj irányába néz. Jobb felső kezében málát (szent gyöngysort), bal felső kezében vizesedényt (kamandalu) tart. Alsó kezeiben hagyományosan a tűzáldozathoz (hóma) szükséges szer­ tartási tárgyakat fog, bár képünkön ezek nehezen kivehetőek. Padmászana ülésmódban ül. Az ülésmódok áb­rázolása is szigorúan meghatározott, az isteneket különféle aspektusaikban más-más ászanában, azaz testtartás­ ban láthatjuk. A padmászana, azaz lótuszülés keresztezett lábtartást je­lent, melyben mindkét lábfej az ellen­ tétes combon nyugszik. Habár nyuga­ton ezt az ülést leginkább a jógából ismerjük, a testtartás az ikonográfiá­ban is megtalálható.

Brahmá és Szaraszvatí hattyúháton (7)

A kép címe a telugu felirat tanúsága szerint: „A négyarcú Brahmá és felesége, Szaraszvatí, hattyúháton lovagol.” Brahmá az istenhármasság teremtő istene. A tudással és a Védákkal asszo­ciálják. Felesége, Szaraszvatí szintén a tudás, a kultúra, a tanulás istennője. Mind Brahmának, mind Szaraszvatínak hátasállata a hamsza, az indiai hattyú. A hattyú az ind ikonográfiában is a tisztaság, a spiritualitás szimbóluma. A festményen színes szárnyakkal, aranyszínű farktollakkal, aranyos taréjjal ábrázolt madárhoz képest sok­ kal kisebb az istenpáros. A hindu mi­tológia szerint a hattyú képes csőrével különválasztani a vizet a tejtől – szim­bolikusan a valótlanságot a valóságtól, ezért kötik össze a tudás isteneivel.

A hattyú hátán elhelyezett lépcsőzetes trónon ül a négyfejű Brahmá. A négy égtáj irányába néző fejek a négy Védát szimbolizálják. Az ősi Védák India leg­korábbi himnuszai, a hindu hit szerint öröktől fogva létező szent entitások. A Védák négy könyvet ölelnek fel. Ezek himnuszait évezredek óta recitálják a szertartásokon; a tudás, a műveltség el­sősorban a Védák ismeretét jelentette Indiában. Bal felső kezében ezért tart könyvet Brahmá. A könyv formája jel­legzetes dél-indiai pálmalevél-kézirat keményfa borításban, zsinórral átte­kerve. Az isten jobb felső kezében a szertartásoknál használt vizeskorsó (kamandalu) látható. Jobb alsó keze félelmet eloszlató kéztartásban áll, bal alsó karjával Szaraszvatít öleli derekánál fogva, keze pedig áldásosztó tartás­ ban van. Ülésmódja lalitászana (királyi ülésmód): bal lábát padmászanaszerű­ en maga elé fekteti, jobb lába behajlít­va lecsüng a trónról. Szaraszvatí jobb kezében lótuszvirágot tart, mely egyik állandó attribútuma. Másik ilyen a fe­ hér szín, általában szárija és a lótusz szokott fehér lenni – itt most bőrszíne hordozza a fehér attribútumát. Brahmá és Szaraszvatí mosolygó arca, a kompozíció elrendezése idilli hangu­latot áraszt, a kép a házastársi harmó­niát érzékelteti. 

Brahmá és Szaraszvatí hattyúháton, 1830 körül, Tandzsávur, akvarell, papír, 22,6 × 17,6 cm, © The Trustees of the British Museum

Brahmá és Szaraszvatí hattyúháton, 1830 körül, Tandzsávur, akvarell, papír, 22,6 × 17,6 cm, © The Trustees of the British Museum


A lótuszból született istennő: Laksmí (8)

A festményen Laksmí istennő, Visnu is­ten házastársa látható. Összesen nyolc­ féle standard Laksmí-ábrázolást kü­lönböztetünk meg (Astalaksmí – nyolc Laksmí), ezek közül a festményen lát­ ható ábrázolás a Gadzsalaksmí, azaz az elefántok (gadzsa) által fürdetett Laks­mí – ahogyan ezt a telugu nyelvű felirat is megerősíti. A „fürdetés” olykor, mint itt a képen is, csupán szimbolikus, más ábrázolásokon azonban az elefántok ormányukból valóban vizet perme­teznek Laksmíra – ettől függetlenül a két elefánttal kísért Laksmí-ábrázo­lásoknak is ez a nevük. A festményen lévő két elefánt mintha vízsugáron állna (9) tehát, habár nem ormányukból permetezik az istennőt, a termékeny­séget, gazdagságot, áldást jelentő vízsugár mégis jelen van a képen. Nagyon pozitív jelentésűek a Gadzsalaksmí-ábrázolások, áldást, bőséget, prosperitást, jó szerencsét sugároznak. A legkorábbi ismert Gadzsalaksmí-szobor az i. e. 2. évszázadból származik. 

Gadzsalaksmí, azaz az elefántok (gadzsák) által fürdetett, kezében kinyílt lótuszt tartó Laksmí, részlet

Gadzsalaksmí, azaz az elefántok (gadzsák) által fürdetett, kezében kinyílt lótuszt tartó Laksmí, részlet


Ezeken az ábrázolásokon az istennő lótusztrónon ül padmászana ülésmódban. A festményen Laksmí lábtartása szélesebb, mint a hagyományos padmászana, ami a modern kori fest­ményekre jellemző általában. A szé­ lesebb lábtartás által az egész kom­ pozíció stabilitást sugárzó, szélesebb alapot kap. A Gadzsalaksmí-ábrázolásokon az is­ tennő mindig négykarú, két felső kezé­ben kinyílt lótuszt tart, míg lenti jobb keze félelmet eloszlató, lenti bal keze pedig áldásadó kéztartásban látható. Habár a lótusztrón állandó elem a Gadzsalaksmí-ábrázolásokon, a jelen festmény egyedülállóan lép ki a festmény teréből azáltal, hogy a trónt képező lótusz a lap aljáról felemelkedve tart­ ja Laksmít – ez már egyéni művészi megformálás eredménye. A lótuszvi­rág tavakban él – a képi megjelenítés felidézi a természetben a tóból felnövő virág alakját, így erősítve a víz- és a termékenységszimbolikát a festmé­nyen. A lótusz belső, középső körét az istennő redőkbe rendezett ruhája adja – figyelemre méltó az átmenet kidolgozása mind a forma, mind a szí­ nek tekintetében. Laksmí születése az egyik központi hindu mítoszhoz, a tejtenger köpüléséhez kapcsolódik. A mí­ tosz szerint eredetileg mind az istenek, mind a démonok halandóak voltak. A halhatatlanság elnyeréséhez szük­ ségük volt az amritára, a halhatatlanság esszenciájára. Ehhez a tejtenger kiköpülésével tudtak hozzájutni. Így Visnu isten óriási teknősbékává változott, a páncéljára ráhelyezték a Méru-hegyet, az lett a köpülőfa, kötélnek pedig Vászukit, a kígyókirályt hasz­nálták. Egyik oldalról az istenek, a másikról a démonok húzták a kötélkí­gyót, így köpülték az óceánt. A köpü­lés folyamán különféle varázslatos lények és tárgyak emelkedtek ki a víz­ből – egyikük volt a lótusztrónon ülő, kezeiben lótuszt tartó Laksmí. Az istennő hátát nagy, tömött, szépen ékített díszpárna támasztja, mely szin­tén a gazdagságot, nyugalmat jelképe­ zi. A részletesen, finoman kidolgozott kép a gazdagságot, bőséget, termé­kenységet érzékelteti, pozitív szimbo­likával bír az ind hagyományokban. 

Visnu – az istenség két alakban 

A végtelenség kígyóján fekvő Visnu istent (Ananta-sajana-Visnu) ábrázoló festmény egy másik albumból származik – bár kora, stílusa, keletkezé­si helye alapján nagyon közel áll az előbbihez. A hetven festményt tartalmazó album 1830 körül készült a dél-indai Tamil Naduban, feltehetően Tiruccsirápalli városában, ahol virágzó festészeti központ működött ebben az időben. A festmények gouache-technikával készültek papírra. A szí­nek nagyon élénken maradtak meg, azt bizonyítva, hogy az albumot hosz­ szú időn keresztül elzárva tárolták. Az elrendezés különlegessége, hogy Visnu istent két alakjában ábrázolja, ami arra enged következtetni, hogy a kép templomokban található két Visnu-szoborról készülhetett: a fekvő alak a templom szentélyében található ál­ landó főszobor (múla-múrti), míg az előtérben látható kisebb méretű álló szobor az ünnepi körmeneteken kör­ behordozott szobor (utszava-múrti).  Az album érdekessége, hogy három későbbi kommentátor is írt bele jegy­zeteket. A jegyzetek alapján a mintául vett templom vagy a kumbakonami Sárangapáni (Nyilat kézben tartó Visnu) templom vagy a mámallapura­ mi Mahisamardiní barlangtemplom lehetett.

Gadzsalaksmí-részlet Laksmí redőkbe rendezett ruhájával és a tóból felnövő virág alakját megidéző lótusszal

Gadzsalaksmí-részlet Laksmí redőkbe rendezett ruhájával és a tóból felnövő virág alakját megidéző lótusszal

A hagyományos felosztásban Visnu a megtartó istenség. A jelen ábrázo­lás egy közkedvelt motívum: Visnu a végtelenség kígyóján, Anantán fekszik a kozmikus óceánban. Az idő a világ­ teremtések közötti idő: a hinduizmus ciklikus időelképzelésében Brahmá megteremti a világot, ami kb. négy­ millió évig áll fenn Visnu révén, majd Siva pusztítja el táncával; végül pedig mindez kezdődik elölről. A pusztu­ lás és teremtés közötti időben Visnu Ananta kígyón fekszik. A kígyó öt fejét védelmezőleg Visnu fölé emeli. A világteremtés első momentuma, hogy Visnu köldökéből kiemelkedik egy lótusz, rajta Brahmával, s ő teremti meg a világot. A festményen Visnut a szo­ kásoknak megfelelőn kék színnel fes­ tik. Kétkarú ábrázolás, jobb kezével fejét támasztja, bal kezében nyilát (sáranga) tartja. Lábánál Laksmí, a fele­ sége, fejénél másik felesége, Bhúdéví helyezkedik el. Brahmá a hagyomá­ nyoknak megfelelően négyfejű, jobb felső kezében a Védákat tartalmazó könyvet tartja (itt is pálmalevél-kéz­ irat formájában), bal felső kezében pedig a vizeskorsót. Két alsó keze üd­ vözlő kéztartásban (anydzsali-mudrá) helyezkedik el, mely tiszteletadást, imádkozást is kifejez. Mind Brahmá és Visnu arányai, mind a mítosz (Visnuból megszülető Brahmá), mind a kéz­ tartás (Brahmá tiszteletét fejezi ki Vis­ nunak) jelzi, hogy az eredetileg főisten Brahmá jelentősége visszaszorult, im­már Visnu elsősége kétségtelen. 

Az előtérben, szintén két hitvesétől kísérve, az Áldásosztó Visnu (Vara­ darádzsa) álló alakja látható. A legen­ da szerint Brahmá isten egy alkalom­mal tűzáldozatot (jadzsnya) mutatott be Tamil Nadu Kánycsipuram városá­ban, amelynek végén megjelent maga Visnu, és teljesítette Brahmá kívánsá­gát – innen kapta nevét Varadarádzsa: áldásosztó, avagy kívánságteljesítő. A négykarú isten kezeiben attribútumait, a diszkoszt és a kagylókürtöt fogja, bal alsó kezét pedig félelemeloszlató kéztartásban tartja. Buzogányra támaszkodó jobb alsó keze áldásosztó kéztartásban helyezkedik el. Homlo­kán a Visnu-hívők vadakalai nevű csoportjának jele látható. 

A fekvő Visnu, 1830 körül, Tiruccsirápalli, gouache, papír, 21,5 × 17 cm, © The Trustees of the British Museum

A fekvő Visnu, 1830 körül, Tiruccsirápalli, gouache, papír, 21,5 × 17 cm, © The Trustees of the British Museum


1 British Museum, leltári szám: 1962, 1231, 0.13.1–91

2 A cikkben a szanszkrit szavak magyar kiejtés szerinti átírását használom. A zárójelben megadott idegen nyelvű szakkifejezések kivétel nélkül szanszkrit nyelvből származnak.

3 British Museum, leltári szám: 1992, 0410, 0.1.8

4 Anna L. Dallapiccola: South Indian Paintings. London, British Museum Publications, 2010; britishmuseum.org/collec- tion/object/A_1962-1231-0-13-65

5 BM 1962, 1231, 0.13.65

6 Dallapicola 2010

7 BM 1962, 1231, 0.13.28

8 BM 1962, 1231, 0.13.6 

9 Dallapiccola értelmezésében az elefántok felhőn állnak, ami valóban igaz, de alakjuk a vízsugár képzetét idézi fel, így illeszkedve a hagyományos ikonográfiához és szimbolikához. A Company School (Társasági Iskola)

Habár India hivatalosan 1857-ben vált brit gyarmattá, a Kelet-Indiai Társaság a megelőző két évszázadban fokozato­san kiterjesztette befolyását Indiában, mely ekkor, ugyan hivatalosan még Mughal Birodalomként politikai egységet alkotott, a valóságban széttagolt, a központtól csak gyengén függő, többé-kevésbé önálló területekből állt. Egyszerre voltak jelen a több ezer éves helyi hagyományok és a modern, felvilágosult, a világ vezető hatalmát képviselő brit közép- és felsőosztály európai kultúrája.

A Company School / Company Style megnevezés a Társaság megbízásából a 18–19. században létrejött festményeket készítő iskolát jelöli. (Másik megnevezése a Patna Iskola, az iskola egyik észak-indiai központjáról, Patna városáról.) Az indiai festészeti hagyományok közül a legnagyobb hatású előzményt a mogul és rádzsput miniatúrafestészet jelentette, s emellett meghatározóak voltak a helyi iskolák is.

A festmények különféle méretűek, gyakoriak a miniatúrák is (bár a szakirodalom a minitúra megnevezést ritkán használja velük kapcsolatban). A tematikát az egzotikumot kereső európai megrendelők határozták meg. A témákat több nagyobb csoportba oszthatjuk: hindu mitológia, portréfestészet, etnográfia (mindennapi élet, ünnepek, helyi kasztok, foglalkozások), tájképek, építészet, természeti képek: állat- és növényfestészet. A festmények akvarell- vagy goauche-technikával készültek, legtöbbször európai gyártású papírra, de előfordulnak elefántcsontra vagy csillámpalára festett képek is. Gyakran feliratok igazítják el a szemlélőt: ezek vagy a helyi nyelven, vagy angolul olvashatók. A képek sokszor a turisztikai igényt, curio-gyűjtést igyekeztek kiszolgálni. Az iskola virágzásának a fényképezés térhódítása mellett a nyomtatás elterjedése vetett véget: a későbbiek folyamán a mai napig népszerű nyomtatott istenképek töltötték be az albumban látható festmények funkcióját. 

Company Style albumok

Az európai megrendelésre dolgozó festők egy idő után az egyre növekvő igényeknek megfelelően kvázi-tömeggyártásba kezdtek. Az egyedileg készült, már eredetileg is albumokba tervezett festmények sokszor előre elkészített minták, ún. stencilek alapján jöttek létre: egy-egy színezetlen képet előre megrajzoltak, a kép alá egy második réteg papírt helyeztek, a körvonalakat tűvel átszurkálták, és az alulra helyezett papírlapon a szúrás nyomai segítettek a miniatúrafestőnek a végleges kép megfestésében. Jól mintázza ezt a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum indiai gyűjteményében található delhi darbárt (udvari meghallgatást) ábrázoló rajz. (1) A múzeum tulajdonában is található továbbá tizenhat darab Company School-stílusban festett hindu mitológiai miniatúra (2) melyeket maga a múzeumalapító vásárolt Dzsajpúrban, valamint huszonhárom darab stencilként szolgáló rajzvázlat is.

1 Leltári szám: HFM_ 6864

2 HFM_ 8001-8013, 8016, 8017