A MUNKA MÚZSÁJA

Ferenczy Noémi láthatatlan életmű-kiállításáról

Szikra Renáta

„Egy nagyon tudományos férfiember egyszer azt kérdezte tőlem: »Mire gondol, mialatt dolgozik?« »A munkámra« – válaszoltam. Belülről azt gondoltam: szép elképzelése lehet ennek az úrnak a művészetről, ha azt hiszi, hogy munka közben lehet másra gondolni!”1

A szentendrei Ferenczy Múzeumban alig három hétig tartott nyitva Ferenczy Noémi életmű-kiállítása, aminek március 16-án én voltam az utolsó látogatója. A zárás előtti fél órában egyedül járkáltam a termekben, a kárpitoknak súlya volt, és a csöndnek is, ami áradt belőlük. Erdőben érez ilyet néha az ember, amikor rájön, hogy ott nélküle is, télen-nyáron, éjjel-nappal ez a csönd van. 

Screenshot 2020 11 26 at 18.54.14

Ferenczy Noémi: Pásztor bárányokkal, 1931, gyapjú, gobelin technikával szövött falikárpit, 126 x 130 cm, magántulajdon Fotó: © Deim Balázs / HUNGART © 2020

Ferenczy Noémi szövött képei mind tájba ágyazottak, mintha a Teremtés Paradicsomkertjére, a nagybányai szőlőhegyekre vagy mindenki virágoskertjére nyitnának ablakot. A zavartalan együttélés a természettel, a más létformákkal való lélekközösség az első vörös madaras kárpittól az utolsók között megszőtt rügyező fáig kitapintható, a növények, a táj és a benne felbukkanó emberalakok viszonya mégis folyamatosan változik. A korai kárpitok szecessziós, stilizált indás-madaras, dúsan burjánzó vadonjába belesimulnak az emberi alakok, a hajladozó nő teste eggyé válik az indás ággal, a menekülő Mária vagy Ádám és Éva oltalmat keresve rejtőzködik a fantasztikus kertben, a szépséges vadak között. Otthon vannak a tájban a későbbi gobelinek munkálkodó, a tájat-kertet sajátjukként művelő és alakító kertészei, pásztorai és favágói is. Minden természetes, de az időben változóan másképp. Az első kérdés nem is a természethez kapcsolódik, inkább profán módon az foglalkoztatja a nézőt, hogy miért éppen a gobelin műfaját választotta Ferenczy Noémi? 

Screenshot 2020 11 26 at 18.54.23

Ferenczy Noémi: Irtás (hátoldalán: Őszi szőlőhegy), 1939–1941, gouache, karton, 1460 x 1470 mm © Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, fotó: © Deim Balázs / HUNGART © 2020

A válaszért térjünk vissza a kiindulóponthoz, a családhoz, hiszen ez a kérdés nyilván a szülők fejében is meg- fordult. Noémi eleinte semmilyen művészi tehetséget nem mutatott, sosem rajzolt vagy festett, sőt kifejezetten kö- zömbösnek tűnt a képzőművészet minden műfaja iránt – ennek oka lehetett az is, hogy számára a művészeti közeg jelentette a mindennapokat. A Ferenczy gyerekek művelt, több nyelven beszélő édesanyja, Fialka Olga tanította otthon a kései ikreket, Noémit és Bénit. Noémi iskolába sosem járt, de olvasmánylistájának összeállításában apja, Ferenczy Károly is részt vett. Ő a rövidebb, intenzívebb együttlétek, ma úgy mondanánk, a gyerekekkel töltött minőségi idő híve volt. Mindamellett végtelenül kedves és gyengéd leveleket írt nekik a távolból, válogatottan vicces neveken szólítva őket. (Noémi neve Cvanka, Cvak volt a számtalan egyéb fantasztikus becenév mellett.) Egészségi állapotuk és szellemi fejlődésük miatt anyamódra aggódott. A művészeti tanulmányutak szervezését is magára vállalta: az ikrek már gyerekkorukban beutazták Európa művészeti központjait. Szüleik értő kalauzolásával járták végig a legnagyobb köz- és magángyűjteményeket; Bécsben, Firenzében, Münchenben csak az volt a dolguk, hogy megnézzék, megismerjék, ami művészeti szempontból értékesnek számított a kora középkori oltárképektől a kortárs festészetig. Noémi húszéves korára olyan mennyiségű és mi- nőségű műalkotást, épületet látott, amilyet kortársai közül csak nagyon kevesen. Hozzájuk képest ritka kivételezett helyzetben, valóságos képözönben élte az életét, hiszen nemcsak utazás közben, hanem otthon, Nagybányán is, ahová csak nézett, műalkotást látott: apja és bátyjai műtermében, Ferenczy Károly festőtársai és tanítványai körében. Nem csoda, hogy a visszahúzódó, szégyenlős kamaszlányt maga a művészi alkotás nem hozta lázba. Távolságtartó volt, vagy csak nem akarta magát ebben oda- haza megméretni. Pedig Ferenczy Károly nagy figyelmet és gondot fordított gyermekei művészi tehetségének felismerésére és kibontakoztatására. Valér szerencsére festeni tanult, de Béni ked- véért a szobrászatban és a rézkarc műfajában is képezte magát. Amikor kiderült, hogy Noémi a népi szőttesek mellett a középkori miniatúrák és a késő góti- kus „millefleurs”, „ezervirágú” gobelinek iránt mégiscsak érdeklődést mutatott – a párizsi Musée des Arts Décoratifs gyűjteményében látott arrasi kárpitok nyűgözték le –, azonnal körbetudakozódott, hol lehet a legjobb képzést kapni ezen a területen. Kezdetben a ruhatervezést és szabászatot nézték ki Noéminek, egy olyan, kreativitást igénylő, elegáns szakmát a művészet-iparművészet határán, amiben kihasználhatja kézügyességét, s ezért müncheni és bécsi divatszalonokba küldték jónevű szabászok mellé gyakornoknak. Noémi azonban hamarosan másként döntött, és szülői támogatással 1911-ben Párizsba utazott, hogy a Manufacture des Gobelins-ben megtanulja a szövőmesterség alapfogásait. A francia kárpitszövő műhely évszázadok óta másolással foglalkozott, azaz egy-egy híres festményt, illetve annak kartonját ültették át mechanikus módon a másik műfaj anyagába. Nemcsak barokk remekműveket, de impresszionista kortárs képeket is megszőttek. Ferenczy Noémi hamar elsajátította a technikát, ám csakis saját tervei, rajzai alapján volt hajlandó szőni, holott addig még rajzstúdiumokat sem folytatott.

Screenshot 2020 11 26 at 18.54.52

Ferenczy Noémi: Pék, 1933, gouche, karton, 1330 x 1330 mm © Antal–Lusztig Gyűjtemény, fotó: © Deim Balázs / HUNGART © 2020 és Ferenczy Noémi: Rőzsehordó nő, 1925, kárpit, gobelin technikával szövött gyapjú, 160 x 87 cm, Iparművészeti Múzeum, Budapest © Iparművészeti Múzeum 2020 / HUNGART © 2020

Korai kárpitjain az általa annyira csodált késő középkori gobelinek, miniatúrák, a kecses és egyszerű trecento Madonnák hatása érződik. Nem másolta őket, hanem az élményt ültette át egy másik műfajba. Kezdettől fogva érezte és képes volt érzékeltetni is, hogy a szövés nincs alárendelve a festészetnek, ha- nem egyenrangú vele. Talán pont azért választotta, mert annyira más volt. Későbbi naplójegyzeteiben2 kajánul meg környezetében szerencsére senki sem értett, így nem is szólhattak bele. Nem irányíthatták, nem mondhatták meg, hogyan és mit kéne csinálnia. Másrészt éppen a szövés technikája segített neki legyűrni azt a szégyenérzetet, hogy ő, akit a családban sokáig tehetségtelennek tartottak, mégis „művészetet mer csinálni”. Mindazt, amit fiatalon látott, és ami hatással volt rá, felhasználta és tökéletesen adaptálta a kárpitszövés adottságaihoz. Maga is megemlíti a Chartres katedrálisában tapasztalt élményét, a középkori üvegablakok ragyogó színeinek hatását, a vörös-kék harmóniát, ami- hez gyakran visszatért, vagy Giotto mo- numentális alakjait: az egyetlen mozdulatba, gesztusba sűrített érzelmeket. A húszas évektől olyan archaikus-modern kárpitokat sző, amelyekbe beépülnek ezek az előképek is. Dolgozó, munkálkodó embereket örökít meg, akik gobelinjein középkori szentekhez hasonlítanak, kezükben attribútumaikkal. A kompozíciót keretként zárja le a bordűr, ami a témához kapcsolódó, apró, szimbolikus tárgyat vagy motívumot ismétel. A monumentális alakok szinte teljesen kitöltik a rendelkezésükre bocsájtott teret, kezükben ott van mesterségük jelképe, egy-egy teljesen hétköznapi tárgy: ásó, kapa, locsolókanna, péklapát. Szintén naplójegyzeteiben ír arról, mennyi időbe telik, mi- lyen sokáig kell érlelnie, amíg a legjellemzőbb munkamozdulattal és az arckifejezéssel elégedett lesz. Pedig első pillantásra mintha mindegyik alak pont ugyanolyan lenne, olyannyira sti- lizáltak a fejek, az arcvonások, hogy egyéni mimikáról nemigen beszélhetünk. Törzsi maszkok, fétisszobrok egyegy vonással jelzett szeme, szája és vaskos orra köszön vissza munkásportréiról. Az arcot keretező sima haj, a hosszú, bő ruha, a zubbony és nadrág szerzetesi módon egyszerű, aszkétikus, még az alakok neme is másodlagos. Mégis, ezek a vaskos alakok túlméretezett lábukhoz képest meglepően finom kezükkel csupán a tartásukkal, egymáshoz vagy tevékenységük tárgyához való odafordulásukkal a lelkiállapotok, érzelmek meglepően széles skáláját képesek megjeleníteni. A harmincas évek végétől kezdődően készülnek olyan kárpitok is, amelyeken a munkálkodó alakok elvesztik monumentalitásukat, körülöttük ismét kitágul a tér, újra hangsúlyossá válik a táj, és ők eggyé válnak a kezük munkája nyomán formálódó természettel.

Screenshot 2020 11 26 at 18.55.00

Ferenczy Noémi: Összefogás, 1950-es évek eleje, falikárpit, szövött gyapjú és klott, 170 x 170 cm, Iparművészeti Múzeum, Budapest © Iparművészeti Múzeum 2020 / HUNGART © 2020

De mégis, kik ezek az emberek, akik láthatóan egy nagy család tagjai? Ferenczy Noémit a kezdődő 20. század művészetének és szellemtudományának egyik központi témája, az Új Ember eszménye mélyen foglalkoztatta. „Művészetének tárgyát ő nem keresi, az adva van neki. A lélek új valóságát ismeri, új hitnek a birtokában van. Művészi problémája csak az: hogyan ölthet testet a művészetben az új valóság”3 – írja a művészettörténész, jóbarát Tolnay Károly Ferenczy Noémiről szóló tanulmányában 1934- ben. Ferenczy Noémi ikertestvérével együtt kapcsolatban áll a Vasárnapi Kör tagjaival, elsősorban Balázs Bélával. Bal- oldali, szociális elköteleződésük, a közösségi létben való hitük mellett volt valami, ami Tolnay szuggesztív leírásában így hangzik: „A megismerés nem öncél többé, hanem út a lélek önteljesedéséhez.” A lélek teljesedésének médiumát Ferenczy Noémi a munkában fedezte fel. „A »munkát« a lélek belülről jövő természetes megnyilvánulásává, belső szükségévé tette [...]. A munka lélekállapot nála, az az állapot, amelyben a lélek szubsztanciálissá válik.”4

Screenshot 2020 11 26 at 18.55.08

Ferenczy Noémi: Tavaszi munka, 1943, gyapjú, kárpitszövés, 131 x 137 cm, Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár, Budapest © Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár / HUNGART © 2020

Önmagát is megfesti a dolgozó emberek sorozatban, bár a Szövőnő című kár- pitról ma már nem tudni, hol lehet. A reprodukció alapján azonban elmondható, hogy a háttal ülő, munkájában teljesen elmerült, a színes szövedékben szin- te feloldódó alak egy rendkívül alázatos, nagyon szemérmes önportré. „Minden életmegnyilvánulásának a munka a mértéke. Életét maradék nélkül kitölti.”5 Az Új Emberről alkotott elképzelése és annak megragadására, megformálására irányuló, évtizedeken át tartó, konok törekvése meglepő hasonlóságot mutat Mattis Teutsch Jánoséhoz, akivel egyébként volt alkalma találkozni, amikor életének egy rövid időszakában, a húszas évek végén Brassóban dolgozott. (Ferenczy Noémi férje Kőrösi- Krizsán Sándor, a Brassói Lapok újságírója és a brassói értelmiségi kör egyik meghatározó alakja volt.) „Korunkban az ember újjáalakul, a művész a kor emberét a forma és az arányok újjáalakítása révén ábrázolja”6 – írja Mattis Teutsch 1931-es Kunstideologie című művészetelméleti munkájában. Mindkettőjüknél a dolgozó ember lesz a főszereplő. A pék, a kőműves, az ásó vagy kapáló paraszt, a kertész, a szövőnő vagy a mérnök ugyanannak a világot átalakító, teremtő erőnek a birtokában van. Mindketten az „egyetemes ember” típusának megfogalmazására törekednek. A fej, az alak, a tartás, a mozdulatok ritmusa Mattis Teutschnál és Ferenczynél is hosszú kísérletezés, egyszerűsítés eredménye. Mindketten fáradhatatlanul festik/szövik újra meg újra ugyanazokat a figurákat, kompozíciókat, gesztusokat. Ferenczy Noémit „az új valóság minél tökéletesebb megfogalmazása érdekli”, Mattis Teutschot az igaz, tiszta művészet eljuttatása mindenkihez. Eszközeik között szerepel a monumentalitás és a síkszerűség hangsúlyozása, a szimbolikus és az érzelemmel telített, közvetlen, intim megfogalmazás is. Mindezt egyesíti a kiállítás közepébe ágyazott Múzsa című kárpit.

Screenshot 2020 11 26 at 18.55.16

Ferenczy Noémi: Őszi szőlőhegy (hátoldalán: Irtás), 1939–1941, gouache, karton, 1460 x 1470 mm, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre © Ferenczy Múzeumi Centrum, fotó: © Deim Balázs / HUNGART © 2020

Screenshot 2020 11 26 at 18.55.22

Ferenczy Noémi: Munkások, 1926, frízkompozíció, gouache, karton, 640 x 1980 mm, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre © Ferenczy Múzeumi Centrum, fotó: © Deim Balázs / HUNGART © 2020

Virágzó cseresznyefákat felsorakoztató bordűrje foglalja keretbe a sárga ruhás nőalakot, aki egyik kezében könyvet, másikban tollat tart: a munkaeszközeit. A felső sarokban repülő madár a „tudományt viszi”, ő a teremtő képzelet szárnyas szimbóluma. A munkájába merü- lő nőalak tartása olyan, mint az egyházatyáké a középkori kódexek ábrázolása- in. Ferenczy Noémi Tolnay Károlynak szóló levelében így ír róla: „Rém egyszerű, csak az elengedhetetlen dolgok vannak rajta, mégis gazdag. Semmi sem lehetne máshol mint ahol van és az »ötlet« kitűnő.”7 A szerkezet szigorúsága, a motívumok végletekig redukálása ellenére gyengéd az alak megformálása. Lágyak a ruha redői, az arcvonások és a légies égkék háttér, ami közelebbről egyáltalán nem homogén felület. Ferenczy Noémi min- dig törekedett arra, hogy láttassa a kár- pit anyagszerűségét, rusztikus textúráját. A kék ezerféle gondosan válogatott tónusának harmóniájából jön létre ez a szinte lélegző anyag. Egy interjúban Ferenczy Noémi megemlíti, hogy nem érti, miért a türelmét és kitartását dicséri mindenki, amikor türelemre csak az unalmas dolgokhoz és a várakozáshoz van szükség, ő pedig reggeltől estig felfokozott izgalomban alkot, hiszen minden pillanatban létfontosságú dön- téseket kell hoznia. Érzi a ránehezedő felelősség súlyát, hogy a tökéletes tónust, arckifejezést, hajlatot megtalálja. „A gobelin könnyebbsége éppen a nehézségében van” – írja naplófeljegyzéseiben. „Mert a hosszadalmas, lassú munka révén olyan gazdagság kerül bele, amire festve nem is lehet jutni, mert az átfesthetőség mégis mint kibúvó, mindig meg- van. A »most vagy soha« révén az ember megtanulja magát a végsőkig összeszedni és ennek az összeszedésnek a fokozásán múlik minden.”8 Ritka kincs, amikor minden sikerül, és a Múzsa egyike ezeknek. „Nekem nagyon tetszik” – írja ismét Tolnaynak, amikor hónapok múltán elkészül ve- le. „Rém fontos rajta, hogy kék alap van mindenütt, eszmeileg is fontos, tiszta, egyértelmű, világos, derűs, bátor és »szépség-eszmény« [...]. A kék égen olyan feszt ül, hogy semmilyen földön nem ülhetne erősebben. Itt van tényleg, létrejött.”9 Ferenczy Noémi kárpitjaiban nincs semmi pillanatnyiság, kizárólag a lényeg, a dolgok esszenciájának megragadására törekednek. Azért olyan súlyosak, mert hordozzák az időt és a beléjük szőtt mozdulatokat. Nem maradhatnak láthatatlanok.

Screenshot 2020 11 26 at 18.55.34

Ferenczy Noémi: Múzsa, 1937, gyapjú, kárpitszövés, 126 x 135 cm, Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár, Budapest © Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár / HUNGART © 2020

Teremtés. Ferenczy Noémi művészete (kurátor: Bodonyi Emőke), Ferenczy Múzeum, Szentendre, 2020. május 10-ig

Felhasznált irodalom: Ferenczy Noémi (Jankovich Júlia bevezető tanulmányával). Corvina, 1983 | Tolnai Károly: Ferenczy Noémi. Bisztrai Ferenc kiadása, 1934 | Murádin Jenő: Ferenczy Noémi: Egy művészpálya erdélyi fejezetei. In: Művészettörténeti Értesítő, 1976/3., 242–251. o. | Pálosi Judit: Ferenczy Noémi. FUGA, 1998 | Születtem. Magyar Képzőművészek önéletrajzai. Szerk. Csiffáry Gabriella. Palatinus, 2002 | Ölel Carolus. Ferenczy Károly levelezése. Szerk. Boros Judit – Kissné Budai Rita. Magyar Nemzeti Galéria, 2011 

| 1 Ferenczy Noémi (Jankovich Júlia bevezető tanulmányával és Ferenczy Noémi 1942–44 között írt naplójegyzeteivel). Corvina, 1983, 37. o. | 2 Ferenczy Noémi (Jankovich Júlia bevezető tanulmányával és Ferenczy Noémi 1942–44 között írt naplójegyzeteivel). Corvina, 1983 | 3 Tolnai Károly: Ferenczy Noémi (Ars Hungarica 4.). 1934, Bisztrai Ferenc kiadása, 9. o. | 4 Uo. 19. o. | 5 Uo. 25. o. | 6 Mattis Teutsch János: Művészetideológia. Stabilitás és aktivitás a műalkotásban, 1931. In: Korunk, 1971/4, 606. o. | 7 Ferenczy Noémi levele Tolnay Károlynak, Párizsba, 1937. dec. 14. In: Pálosi Judit: Ferenczy Noémi. FUGA, 1998, 78. o. | 8 Ferenczy Noémi. (Jankovich Júlia bevezető tanulmányával és Ferenczy Noémi 1942–44 között írt naplójegyzeteivel). Corvina, 1983, 50. o. | 9 Ferenczy Noémi levele Tolnay Károlynak, 1938. jún. 4. C.B. Firenze. In: Pálosi Judit: Ferenczy Noémi. FUGA, 1998, 78. o.

Screenshot 2020 11 26 at 18.55.43

Ferenczy Noémi szövés közben, 1950-es évek, archív fotó © Ferenczy Múzeumi Centrum, Képzőművészeti Adattár és A Magyar Posta bélyege Ferenczy Noémi Szövőnő címet viselő faliszőnyegének akvarelltervével Fotó: © Artmagazin