Sors és jellem

Molnos Péter: Derkovits – Szemben a világgal

Gulyás Gábor

A géniusz erkölcsi némaságban születik. Ezt a paradoxont Derkovits kortársa, Walter Benjamin a címben megidézett nagy hatású esszéjében a tragédia fenségének nevezi. A német teoretikus szerint a sors abban mutatkozik meg, hogy az életet elítéltetésként fogjuk fel. Ha ez igaz, Derkovits életét előbb ítélték el, s csak aztán lett vétkes. A munkásszármazás, az első világháború, az illegális munkásmozgalommal való kapcsolatból levezetett proletár-predesztináció mellé Molnos Péter egy másik középpontot is kijelöl legújabb könyvében: a művész determináló jellemét.

A Kieselbach Galéria sajtóanyagában azt olvashatjuk, hogy az „elmúlt évtizedekben sokatmondó csend övezte Derkovits festői munkásságát. A 20. század egyik legjelentősebb magyar művésze több okból kifolyólag nem kapta meg az értékének kijáró figyelmet.” Ez frappáns felütés, de némiképp talán túlzás. Nem csak azért, mert a 20. század magyar művészetének nagyjai közül oly sokakat övez csend, hogy az hovatovább inkább általánosnak hat, mint rendkívülinek, hanem mert Derkovits esetében ez nincs is feltétlenül így. Persze egy ajánlószöveg esetében a túlzás olyan retorikai eszköz, amelynek használatát botorság lenne kifogásolni, de a tényszerűség kedvéért érdemes rögzíteni: Hamvas Bélától Fülep Lajoson át Körner Éváig jó néhányan írtak Derkovitsról, s ezek a szövegek többségében új kiadású könyvekben is hozzáférhetők. 

Mi ketten, 1927, olaj, vászon, 47x38 cm

Mi ketten, 1927, olaj, vászon, 47x38 cm

A művész kanonizációjában pedig az ideológiai motivációjú sztereotípiáknál sokkal erősebb szerepet játszottak – a már említett szerzők mellett — például Bálint György, Kállai Ernő, Németh Lajos, Szabó Júlia vagy Perneczky Géza érvelő szövegei. Kétségtelenül hatottak olyan sztereotípiák, amelyek ellen a felvilágosult íróemberek sokszor nagy kedvet éreznek hadakozni (ebbe a hadakozó sorba illeszkedik például Szíj Rezső 2001-es könyve, Az „éhenhalt” Derkovits és a valóság: egy legenda vége), de Molnos Péter kötetének nem az a tétje, hogy leszaggassa az életműről a „proletárfestő” címkéjét és eloszlassa a zavaró homályt. Bár ha lenne ilyen, biztosan eloszlatná: a könyv egyik nagy érdeme ugyanis a szerző világos, olvasmányos stílusa. Ez a könyv – ahogy mondani szokás – a művelt nagyközönségnek szól. Az igényes ismeretterjesztés alapvető feltétele a hitelesség: ezt a jegyzetekben hivatkozott irodalom kompetens, kritikai számbavétele, s nem utolsósorban Molnos saját kutatásai biztosítják. A szerző interpretációja három szempontból különösen termékeny. A szociológiai-történelmi kontextus következetes megjelenése Derkovits kronologikus rendben rekonstruált élettörténetében sok mindent árnyaltabbá tesz, amit a kommunista üdvtörténetírás magyar esztétikai szekciójának egykori munkásai ideológiai okokból kinyilatkoztattak. Molnos néhány orbitális hazugságot elegánsan cáfol (így például a Mi ketten szerzőjének, Derkovits feleségének visszaemlékezését az állami intézmények méltánytalan elzárkózásáról), de az „éhenhalt proletárfestő” kommunista legendáriumának revideálásánál sokkal fontosabbnak bizonyul a korabeli bécsi és budapesti mindennapok politikai hátterének visszafogott, leíró jellegű megjelenítése. Ez korántsem olyan egyszerű feladat, mint amilyennek esetleg elsőre tűnhet. Igazat kell adnunk a szerzőnek: „a kollektív emlékezet tudatos torzításai talán sehol a világon nem terhelik annyira a múlt elfogulatlan feltárásának lehetőségét, mint az állandó átalakulási és átértékelési kényszerrel küzdő Magyarországon. 

Erotikus jelenet V, 1920, akvarell, papír, 21,5x27 cm, Magyar Nemzeti Galéria

Erotikus jelenet V, 1920, akvarell, papír, 21,5x27 cm, Magyar Nemzeti Galéria

A változó határok, az egymást dühödten váltó rendszerek az ülepítő nyugalom helyett pattogós ideológiai táncrendet diktáltak azok számára is, akik a művészet ügyeiben próbálták – kérve, de többnyire kéretlenül – eligazítani a laikus közönséget.” A hatalompolitikai tényezők ideológiai elfogultság nélküli számbavétele egy olyan művész esetében, akitől nem volt idegen a történelmi kiválasztottság gondolata, különösen fontos. Márpedig az nehezen vitatható, hogy Derkovits Gyula nem tudta magát kivonni a kommunista messianizmus hatása alól. (A szerző módszertana a kitűnő 19. századi történész, Johann Gustav Droysen eljárásához hasonlatos, aki a történelmet nem valamiféle ránk hagyományozott szövegként fogta fel, hanem olyan töredékek halmazaként, amelyben a múlt a jelenig terjeszkedik. Ilyenformán nemcsak az értelmezés tárgyát kell megérteni, hanem azt is, ahogyan az értelmezések sora módosította azt.) 

Téli ablak, 1930, tempera, ezüst porfesték, papír, 45x59,5 cm, Magyar Nemzeti Múzeum

Téli ablak, 1930, tempera, ezüst porfesték, papír, 45x59,5 cm, Magyar Nemzeti Múzeum

Molnos gondolkodói stratégiájának másik fontos szempontja az esztétikai-művészeti kontextus szem előtt tartása. Konkrét hatásokról, meghatározó műélményekről olvashatunk, s nagyon plasztikusan jelenik meg az a közeg, amiben Derkovits művészete kibontakozott. Nyilvánvaló, hogy a nyergesújfalui festőkolóniában való részvétele, Kmetty ösztönzése vagy bécsi múzeumélményei komolyan alakították művészetét, még akkor is, ha a dolog természetéből adódóan ezek a hatások rendre áttételesen jelentkeztek is. Szintén fontos a kortárs műgyűjtők és magángalériások szerepének, valamint az ösztöndíjakat adó és műveket vásárló intézmények viszonyulásának tisztázása. Ez utóbbiak közül Molnos a Szépművészeti Múzeumot emeli ki, amelynek elhivatott igazgatója, Petrovics Elek különösen sokat segített az állandó pénztelenséggel küzdő festőnek. Sok-sok olyan ember neve bukkan még fel a könyvben, akik felismervén Derkovits tehetségét anyagi segítséget próbáltak adni neki – a támogatás nemegyszer a betegesen gyanakvó művész ellenállása miatt hiúsult meg. 

Aukció, 1930, olaj, aranyporfesték, 54x61 cm, magántulajdon

Aukció, 1930, olaj, aranyporfesték, 54x61 cm, magántulajdon

Viszonylag kevés szó esik a megjelent méltatásokról és kritikákról, ám ezt bőven ellensúlyozza az a fejezet, amelyben a kortárs és a későbbi értelmezők róla szóló citátumai olvashatók. A harmadik szempont az individuum ábrázolása. Rendkívül élvezetes a karakterrajz, amit erről a különös művészről kapunk. Molnos több esetben arra enged következtetni, hogy egy-egy konkrét ügyben nem a „történelmi szükségszerűség” alakította Derkovits sorsát, hanem a bonyolult, sokszor nehezen érthető – s öntudatosságában valószínűleg néha elviselhetetlen – személyisége. A lehetséges lélektani motivációk felfejtése alkalmat kínál az empatikus olvasónak arra, hogy esetenként a művész rendhagyó viselkedésével is azonosuljon. Mintha egy színpadi dráma erkölcsi piedesztálon lévő, kérlelhetetlen hősét látnánk, akinek kétosztatú világában mindenről és mindenkiről kiderül, hogy rossz vagy jó. Ám Derkovits mindennapjaiban a legtöbbször nem jelentkeztek olyan élesen a különbségek, mint egy görög tragédiában, s néha ő maga is messze volt az antik hősök tévedhetetlenségétől. A szerző érzékletesen mutatja be, hogy a mindössze három elemit végzett autodidakta művész rendkívül elvszerűen járt el a társas kapcsolataiban, magyarán: szörnyen nehéz ember volt. „Sok gyenge festménye van Derkovitsnak, de amikor értékelünk egy életművet, akkor a csúcsteljesítményeket kell mérlegre tennünk.” 

Kenyérért II. (Terror), 1930, tempera, papír, 47x55,6 cm Magyar Nemzeti Galéria

Kenyérért II. (Terror), 1930, tempera, papír, 47x55,6 cm Magyar Nemzeti Galéria

Ez a Kieselbach Tamás előszavában található provokatív mondat nem nyer megerősítést a könyvben – de közvetlen cáfolatot sem. Klasszikus esztétikai szempontokat érvényesítő műelemzéseket ugyanis nem találunk Molnos tanulmányában. Számos olyan adalék felbukkan egy-egy konkrét alkotásra vonatkozóan, amely művészettörténeti szempontból jelentős, de az alkotások esztétikai kvalitásának mibenlétét nem firtatja a szerző. Sem a „csúcsteljesítményeket”, sem a „gyenge festményeket” nem teszi mérlegre. Bár egy-egy határozott értékelő jelző helyenként megmutatja Molnos ízlésbeli preferenciáit, ezek mellett közvetlenül szinte sohasem érvel. Így aztán az olvasó elfogulatlanul vághat bele a reprodukciók böngészésébe. A könyv komoly érdeme – Molnos Péter nagy erudícióval, élvezetes stílusban megírt tanulmánya mellett – a tetszetős kötetterv és tipográfia (Fákó Árpád munkája), s ettől nem függetlenül a gondosan válogatott, jól szerkesztett képanyag. Százhatvan fantasztikus reprodukciót élvezhetünk. A potenciális vásárlók többsége számára alighanem ez lehet az első számú érv mellette. 

(Népszabadság, Kieselbach)