Jegyzetek Pfisztner Gábor Live show cmű írásához

1 Egy új szabadságjog: az információszabadság* in: Harmadik Part teljességügyi értesítő 1989-1995 8. szám, 1991 ősz, internetes változat: http://bocs.hu/3part/solyom-08.htm, eredeti változat: Valóság 1988/9.)

2 Az Európai Unió Alapjogi Chartája 11. cikke: „1.) [m]indenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna [kiemelés tőlem, P.G.], továbbá országhatárokra való tekintet nélkül. 2.) A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani.” (Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/394. o. 2010. 03. 30. http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:HU:HTML. Utolsó letöltés: 2012. 04. 02.)
A magyar Alptörvény IX. cikke: „[a]Z EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége,” továbbá „[m]indenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, [továbbá] Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit” (http://www.kormany.hu/download/0/d9/30000/Alaptörvény.pdf IX. cikk 1. il. 2. pont, Utolsó letöltés: 2012. 04. 02.)

3  Immanuel Kant: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás, internetes változat: http://m.cdn.blog.hu/ko/kotelezok/file/kant.pdf. Utolsó letöltés: 2012. 04. 02.

4 ibid.

5 ibid.

6 Márkus György: A szabadságról. In. uő: Metafizika – Mi végre? Budapest, Osiris Kiadó, 1998. 70. o.

7 Márkus, ibid.

8 A munka kezdeti fázisában még a történeti vonatkozások álltak előtérben, valamint az emlékezet kérdése. Mire sor került a kiállításra, addigra az aktuálpolitikai vonatkozások sokkal tágabb értelmezési horizontot nyitottak meg, és sokkal fontosabbak lettek, valamint lényegesen nagyobb szerepet is kaptak.

9 Allen Sekula: Den Modernismus demontieren, das Dokumentarische erfinden. Bemerkungen zur Politik der Repräsentation. In: Hubertus von Amelunxen (szerk.) Theorie der Fotografie, 4. kötet, 1980-1995. München, Schirmer und Mosel 2000. 120-129. o.

10 A SZER tudósítójának lenni sok válságövezetben vagy olyan országban, ahol nem látják jó szívvel a hívatlan és kritikus külföldi újságírókat, ma is kockázatos, nem ritkán életveszélyes vállalkozás.

11 Walter Benjamin: A fényképezés rövid története, ford.: Poór Péter,  in: u. ő: Angelus Novus, Értekezések, Kísérletek, Bírálatok, Magyar Helikon, 1980. 701. o.

12 Walter Benjamin: A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában. ford. Kurucz Andrea, gondozta Mélyi József, http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html (utolsó letöltés: 2012. 07. 02.)

13 Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte, 1940, (http://www.mxks.de/files/phil/Benjamin.GeschichtsThesen.html (utolsó letöltés: 2012. 07. 02.), magyarul: A történelem fogalmáról, ford. Bence György, in: u. ő: Angelus novus. Értekezések, kísérletek, bírálatok. Budapest, Helikon, 1980. 965. o.