ARTMAGAZIN ❤️ ANIMÁCIÓ 7. RÉSZ – Az értékmentő Richly Zsolt

Láng Orsolya

Animációs pályája egy animációtörténeti anekdotával indul: az érettségi évében rajzokat küldött a Disney stúdiónak, amire válaszként egy animációs kézikönyvet kapott, a The Art of Animationt. Ekkor döntötte el, hogy rajzfilmes lesz.

A sikertelen felvételi után a Képzőművészeti Főiskolára elvégzett egy kétéves kirakatrendezői képzést, és az ott elsajátított ismereteket (színtan, dekorativitás, betűírás, anyagismeret, kollázskészítés, művészettörténet) később a rajzfilmes pályán hasznosította. 1961-ben ugyanis felvételt nyert az Iparművészeti Főiskola első rajzfilmrendező osztályába (a „nulladik évfolyamba”), ahonnan Bleier Edittel és Gémes Józseffel együtt diplomázott. A József Attila verses meséjére készített Indiában (1966) című diplomafilmjében még kameramozgások és jól kiszámított áttűnések helyettesítik a kockázott rajzanimációt. Az egész képsíkot betöltő architektonikus elemek Korniss Dezső, Bálint Endre, Vajda Lajos – vagyis a Szentendrei Iskola – képeit idézik. 

Indiaban richly

Részlet az Indiában című, 1966-os filmből

A kompozíciós felfogás, a lírai-dekoratív színfelületek, a népi kultúra tárgyi elemeit felhasználó motívumanyag Richly korai filmjeit a magyar festészetnek a 30-as, 40-es években kibontakozó korszakához közelítik. De a konstruktív szürrealista kompozíciók nemcsak a festészettel rokonítják Richly rövidfilmjeit, hanem az animáció kezdeti, avantgárd törekvéseivel is. Leginkább a német úttörők juthatnak eszünkbe róluk, a hang és kép kapcsolatával kísérletező Oskar Fischinger és Walter Ruttmann rajzfilmjei. Utóbbi 1920-as évekbeli Lichtspiel Opusaiban fekete, homogén háttér előtt átütően élénk színeket látunk formává válni, dinamikus mozgásban pulzálni, morfolódni. A vonal és a színstruktúra egyformán fontos eleme ennek a művészetnek, amelynek a koncepcióját a mítoszteremtés, az ősi emberi értékek felmutatása képezi. A zenében ez megfelel a bartóki programnak: a helyi tradicionális értékek és emlékek feltérképezése és megőrzése. Richlyt a ritmusképlet nemcsak a látványos formák kompozíciójában érdekli, hanem a zenében is, ennek kísérli meg vizuális átültetését a diplomamunkát követő egyéni rövidfilmjeiben. 

Richly zsolt x szvit

Részlet a Szvit című, 1968-as filmből
Friss Pannónia filmstúdiósként Macskássy Gyula Peti-sorozatához festett háttereket, később a Jankovics Marcell által rendezett János vitéz (1973) hátterese lett. Első önálló filmje, a Szvit (1968) öt népdalt fűz össze. Richly akkor már egy ideje behatóan tanulmányozta a népművészetet és gyűjtötte annak motívumait – a főiskolás tananyagot kiegészítendő. Az Iparművészeti Főiskola kollégistájaként a batikolás technikáját is elleste a textilszakosoktól, és egy hozzá hasonló hatású technikát alkalmazott papíron a kamera előtt: a színes zsírkrétával festett alapra felvitt fekete tus- vagy festékrétegbe karcolva előbukkannak a színek. A filmben Kodály Zoltán énekkari műveit Balázs Árpád zenéje foglalja keretbe, vele Richly később is együttműködött A hétpöttyös autó és a Kockásfülű nyúl gyártásakor. A Szvitben megvalósul a népzene és a geometrikus motívumok szintézise. A film maga is zenei szerkezetű: három gyorsabb tétel fog közre két lassút. Ez a két zenei tempó vizuális stílusban is elválasztódik egymástól. Az első, a harmadik és az ötödik darab lineárisabb, cselekményében hangsúlyosabban narratív, amíg a második és a negyedik absztraktabb, kontúrok nélküli színfoltokat és népi motívumokat használva jeleníti meg a népdal szövegében történteket. A lassúbb tempójú darabokra épülő részek a magyar népművészet elemeit felhasználva a népdal virágnyelvét próbálják leképezni, a gyorsabb tempójúak pedig pergősebb, derűsebb, vizuális gegeket is használó interpretációvá válnak. Mindkét megoldásban megjelenik a metamorfózis, a népdal és az animáció egyaránt kedvelt lényegi eleme. A morf animáció az utolsó darabban, a Katalinkában a legkomplexebb. A népi mondóka különféle kínzásokat felsoroló szövege elvont ábrákban jelenik meg, népi faragások és vésetek rajzaiból áll össze egy hadsereg és egy stilizált tank – aktuális veszélyeket hordozó jelképekként. A rövidfilm beágyazódik saját történelmi kontextusába, reagál a recens prágai tavaszra, de a szovjet megszállás elleni '56-os forradalom leveréséről is megemlékezik. 

Richly továbbmegy a szimpatizáns vonalon, és következő filmje, A páva (1969) még nyilvánvalóbban vállal közösséget a szabadságért kiáltókkal. Ady Endre verse Kodály Zoltán feldolgozásában szintén népi motívumok kíséretében elevenedik meg, de a Szvithez képest dominál az Indiában látott expresszív színhasználat és dinamikus kameramozgás. Az erős érzelmi töltettel bíró, stilizált emberábrázolás az expresszionizmust idézi, annak is a bécsi vonulatát, amelyet a húszéves Oskar Kokoschka indított el Az álmodó fiúk (Die träumenden Knaben, 1907) című litográfiasorozatával. A dekoratív szecessziós jegyeket is magukon hordozó képek már egy expresszívebb formanyelvet valósítanak meg. Kínálkozik a párhuzam, hogy A páva antropomorf alakjaival ugyanilyen paradigmaváltást tételezzünk Richly művészetében, hiszen addigi két munkája absztrakt geometrikus elemekből építkezett, inkább volt dekoratív, mint személyes. A páva alakjából továbbgondolt széttárt karú, égbe emelkedő emberfigura a megfeszített Krisztus vagy a forradalmi halált halt civilek jelképévé válik, és ezzel megjelenik Richly világnézetének egyik alapköve, a hit és a hit révén megvalósított belső szabadság. Richly számára Bartók és Kodály zenéje, József Attila versei vagy a népballadák szövegei, Korniss vagy Vajda festészete több, mint puszta alapanyag és átvételre alkalmas forrás. Mivel nincs igénye saját forgatókönyv adaptálására, a számára fontos alapértékek mellett köteleződik el. Témaválasztásában ott az állásfoglalás: hősei lázadnak az igazságtalanság ellen, a természet rendjét, a harmónia győzelmét hirdetik. Richly otthonosan mozog a kollektív kultúrában, és azokat a szerzői világokat gondolja tovább, amelyeknek a problémafelvetésével azonosulni tud. Ezek az alapvető értékek végigvonulnak az életművön, ezt a kései filmekkel való visszacsatolás is mutatja. Az 1998-as Este a székelyeknél mind a vizuális formanyelvet, mind a hasonló zenei alapot tekintve a korai etűdökhöz kapcsolódik. A fekete alapon parázsló színek rezgő mozgásukban imitálják a csillagok sziporkázását. Ugyanazt a batikolásra emlékeztető viaszkarctechnikát látjuk, mint a korai filmekben. Vajda Lajos festészete pedig nemcsak korai filmjeinek látványvilágára gyakorolt hatást, de a Hommage à Vajda Lajos (1999) cselekménye maga a vonal, ahogyan rajzolódik. A Patrovits Tamás számítógépes animációjával készített filmetűd az állóképek időbeliségére, a mozdulatlan eredményt megelőző alkotásfolyamatra irányítja a figyelmet.

A Medvetánc (1971) Richly első olyan filmje, amelynek középpontjában a karakter mozgatása áll. Amíg a színekben és formákban tobzódó előző filmek egy természetközeli világot mutattak be, a Medvetánc városi környezetben játszódik, olyannyira, hogy a zárlatában látott körfolyosós belső udvarról nem nehéz a filmre vitt vers szerzőjének Gát utcai szülőházára asszociálnunk. József Attila azonos című kötetborítója nyitja a filmet, a film zenéje pedig Bartók Béla azonos című zongoradarabja (amely állítólag József Attilát inspirálta a vers megírására). Richly (egy szakasz kihagyásával, mivel a zenemű rövidebb, mint a vers) egymásra illeszti a két hangsávot: szembeötlő a kettő ritmikai rokonsága. Mindkettőben jelen van a számára olyan fontos folklorisztikus jelleg és a groteszk darabosság, amely itt a forradalmi indulat kifejezőjévé válik. A Medvetánc ugyanis szintén forradalmi etűd. Nemcsak a hatalmi elnyomás ellen lázad, hanem az elszürkülés, a tömegbe való beolvadás ellen is. Már az alapmű is hordoz áthallásokat a művész társadalmi szerepével és kiszolgáltatott helyzetével kapcsolatban, de Richly ráerősít erre az értelmezési lehetőségre. József Attila medvéjének társművészetek összefogását – az interdiszciplinaritást – ösztönző önreflexív megjegyzése: „Azért járom ilyen lassún, aki festő, pingálhasson”, az animációban úgy valósul meg, hogy a medve és a medvetáncoltató alakja eggyé olvad. Színük és formájuk eddig a mozzanatig különbözik, de mihelyst az őket összetartó lánc tánccá válik, a medvében máris benne van az idomár. Az alkotó saját alkotásával válik egyenlővé, csak a produktum marad. Mind az alapmű, mind az animáció tematizálja az áru és az ár paritását, csakúgy, mint a megrendelő és a felhasználó (műélvező) szerepének jelentőségét és befolyását a műre.

Screenshot 2023 08 16 at 9.51.04

Screenshot 2023 08 16 at 9.51.32

Részletek a Medvetánc című, 1971-es rajzfilmből

Richly halad tovább az egyénített karakter vonalán, következő filmjében egy Kékszakáll-történetet feldolgozó népballadát használ fel. A Molnár Annában (1972) olyan hangsúlyossá válik az emberi alak kiemelése, hogy hozzá élőszereplős filmrészleteket használ. A rajzolt és az élőszereplős technikát egységesíti a kép alapszemcsézettsége, a háromdimenziós jeleneteket is dekoratívvá teszik a különböző torzító effektusok. A Jobba Gabi színésznő profiljára montírozott rajzok és minták a népművészet formanyelvét idézik. A színészi játék a drámai cselekménnyel, a rajzos animáció inkább a szöveg ritmusával van szinkronban, így a cselekmény két síkon bontakozik ki párhuzamosan. A morf animációban az átalakulás maga válik elbeszéléssé az összes pillanat megmutatásával. Másik, népballadát feldolgozó filmje az életmű utolsó szakaszában születik. 


A Kőmíves Kelemenben (2009) az absztrakt formák férfi, illetve női alakzattá válva antropomorfizálódnak. A kontrasztos, letisztult, a népballada drámaiságát erősítő motívumok Bálint Endre fekete-fehér könyvillusztrációinak világát idézik. Gondoljunk csak a tus- vagy linómetszés-technikával készült Oldd meg a sarudat (1963) vagy a Jövő teleim emléke (1972) című könyvek illusztrációira. Richly a téma kedvéért lemond a neki kedves színekről, és a hangsúlyt a vonalak és vonalkötegek ritmusára, hajlékonyságára, áthatolhatóságára helyezi. Ez az életmű legmerészebb morf animációja (technikai rendező Cziráki Gergely). A Kőmíves Kelemen és a Molnár Anna párt alkot, mindkettő tragikus női sorsot beszél el. Visszatérő motívum bennük a röntgenképszerű csontváztest, a fenyegető halál képe, a női arc átminősülése maszkká vagy szoborrá. Richly minden esetben olyan szövegeket választ szerzői kisfilmjeihez, ahol a leírás nem buzog túl, hiányoznak az összekötő részek, és ez teret hagy a vizuális játéknak. A költői redukciót, az elhallgatást a filmes látvány egészíti ti. A visszacsatolás a pálya elejéhez azt mutatja, hogy bár egy adott ponton úgy tűnhetett: a kísérletezés a stilizációval egyrészt kifulladt, másrészt az elvontabb művek nem leltek széles befogadói közegre, ez a formanyelv feléleszthető és megújítható. 

 

Hosszabb szünet után, 1982-ben a Magyar Televízió ifjúsági és oktatási főosztályának megbízásából elkezdi a Háry János gyártását a Pannónia Filmstúdióban (forgatókönyv: Marsall László). A filmterv 1978 óta foglalkoztatta, de csak Kodály Zoltán születésének századik évfordulója teremtette meg a kivitelezés lehetőségét. Ez jó alkalom volt arra, hogy összhangot teremtsen korábbi munkáinak dekorativitása és a cselekményesség között. A daljáték lehetővé tette, hogy az egész estés film egy nem hagyományos szerkezettel működjék. A zenei betétek alatt gyakran láthatók látomásjellegű vagy álomszekvenciák, a szereplők lelkiállapotának jellemzésére az illető karakter szólóit halljuk. Ilyenkor nem a hősök énekelnek, mint egy animált klipben (pl. mint a Macskafogóban vagy a Megalkuvó macskákban), hanem valamilyen cselekvés közben látjuk őket az érzelmeiket kifejező dal alatt. A színdramaturgia szerint a valóság monokrómabb, a mese élénkebb. Abban a pillanatban, ahogy Háry János nagyotmondásba keveredik, felragyognak a színek. Richly az eredeti, Örzse és Mária Lujza-konfliktus helyett a király és Háry ellentétét élezi ki, és felerősíti a hazatérés motívumát. A film animációs rendezője Jankovics Marcell volt, az ő későbbi stílusára jellemző naturalizmus jegyében a toborzó és a palotás élethű megrajzolásához hivatásos táncosok produkcióját rajzolták át. Néha érzékelhető a kényszeres igyekezet is, hogy elkerüljék a hasonulást a János vitéz-karakterrel.


Richly életművének másik fő vonulatát a gyerekeknek szóló alkotások képezik. Mivel a sorozatok részben a Magyar Televízió megrendelésére készültek, ami rendszeresen sugározta is őket, nevével inkább ezeket azonosítják, hiába kevésbé érdekesek vizuálisan. Ide sorolhatók a rajzfilmek mellett az állóképes munkák, vagyis a diafilmek és könyvillusztrációk is. A hétpöttyös autó (1973) az első Marék Veronikával közösen készített filmje, egy városi mese, amely megelőlegezte a Kockásfülű nyúl (1977–79) történeteit. 

Kockasfuli nyul mese

A kockásfülű nyúl


Ezekkel a modern mesékkel hangot vált: lemond stílusa dekorativitásáról, formái egyszerűsödnek, elindul a cselekményesség felé; illetve az akvarelles színfoltok, a szabadon kezelt ecset játékos és festői hangulatot kölcsönöz a háttereknek. A Kockásfülű nyúl külföldön is nagy siker volt, több tévécsatorna megvette, köszönhetően annak is, hogy nem kellett szinkronizálni – mivel a hangsávot teljes egészében lefedi a zene és a zörej. A gyerekek előtt zajló próbavetítés bebizonyította, hogy a történet így is tökéletesen követhető. A huszonhat epizód vizualitása gyerekbarát alapformákat használ (kör, háromszög, négyzet), a négy alapkarakter könnyen megközelíthető, befogadható. A padlásszobában lakó játéknyuszi egyetlen csodás képessége a repülés, így mint modern kori őrangyal epizódról epizódra szeretettel irányítja egymás felé a konfliktus feleit. Az, hogy Richly munkásságát mennyire áthatja a sosem leplezett személyes érintettség, jól példázzák az életmű korszakai: a tévés sorozatok akkor készültek, amikor a gyerekei kicsik voltak, idővel jöttek a nagyobbaknak szóló Fabulák (1987) – Heltai Gáspár meséi tizehárom részben, majd a Kormos István meséiből készített filmek (A hetvenkedő sün, A kevély kiskakas – a tervezett sorozatot nem tudta befejezni). 

Km a hetvenkedő sün 03

Részlet A hetvenkedő sün cím, 2004-es rajzfilmből

 

Ezek a tanítómesék stílusukat tekintve már megelőlegezik a Luther-sorozatot (2016), az utolsó nagy vállalkozást. Sorozataiban a példázatosság a legerősebb közös vonás: Richly feleleveníti a klasszikus tanítómese értékeit és archetípusait, mert úgy véli, hogy a mese lényege a befogadható tanulság. Fontosak számára a világosan elkülöníthető karakterek, a jellemfejlődés, a tiszta etikai, morális kategóriák. Az igazságszolgáltatás, a humánus világszemlélet hirdetése a Luther Márton életéről készített sorozat fő tétele. Richly – mint gyakorló tanító: 1987-től az Iparművészeti Főiskola, később a MOME tanára –  párhuzamot von a mozgókép népszerű műfaja és a középkori templomfreskók között a tanítás hatékonyságában. A Luthert azért tervezte tízrészes sorozatra, hogy könnyebb legyen oktatási célra felhasználni, akár missziós tevékenységbe is bevonni. A sorozatfilmnek kiterjedtebb a hatóköre, aprólékosabban képes bemutatni a jellemfejlődést, mint egy egész estés film. A forgatókönyvet Lackfi János írta Richard Friedenthal Luther élete és kora című könyvének felhasználásával. A lineáris történetmesélés mellett különböző korhű dokumentumok kerülnek be a tartalomba, és a cselekményt is a kor stílusához igazodó formavilág, a könyvnyomtatás megjelenését idéző eszköztár illusztrálja. A fametszetek stílusa számítógépes animációban jelenik meg. Richly kedvelt technikája, a morf Luther imáihoz, vívódásához, vagyis az absztraktabb lelki élethez rendelődik. 

Richly életművében a stiláris megoldások egysége helyett inkább egy mélyebb szemléleti egység érvényesül. Humánus világszemlélete első filmjétől az utolsóig konstans, legyen a formai megvalósítás vagy a megcélzott korosztály bármilyen különböző. És mint minden igazán gazdag alkotói életpálya, a megvalósulatlan, meghiúsult tervekkel együtt teljes.
PANNÓNIA FILMSTÚDIÓ

Tvmaci2

Illusztráció: Ábrányi Luca

Matolcsy Ferenc 1951-ben többedmagával alapította a Magyar Szinkron- és Diafilmgyártó Vállalatot (később Szinkron Filmgyártó Vállalat), amely 1957-ben vette fel a Pannónia Filmstúdió nevet. A stúdió a hetvenes-nyolcvanas évekre a világ egyik legjelentősebb animációs műhelyévé nőtte ki magát. Itt készült a Vuk, a Kérem a következőt!, a Frakk, a macskák réme, a János Vitéz, valamint a hetvenes években Foky Ottó rendezésében a stúdió bábfilm műtermében született a tv-mese új bevezető képsora a mai napi nagy népszerűségnek örvendő TV macival. A filmstúdióban sok fesztiválsikert hozó egyedi film is készült, hogy csak néhányat említsünk: Gémes József Koncertisszimója, Jankovics Marcell Küzdők című animációja vagy Rófusz Ferenc Oscar-díjas A légy című rövidfilmje. A magyar animáció nagyjai közül sokan rendeztek a stúdióban megvalósuló filmeket, így Dargay Attila, Nepp József, Kovásznai György, Gémes József, Jankovics Marcell, Szoboszlay Péter, Richly Zsolt és Reisenbüchler Sándor filmográfiájában is számos Pannóniás film szerepel.


Screenshot 2022-10-24 at 13.15.20.jpg
Artmagazin ❤️ Animáció

Az Artmagazin Online-on új, a magyar animáció történetére és jelentős alakjaira fókuszáló sorozatot indítunk.

Screenshot 2022-10-26 at 6.56.34.jpg
Artmagazin ❤️ Animáció 1. rész – Jankovics Marcell

Tavaly hunyt el, nyolcvanéves korában a magyar animáció meghatározó alakja, Jankovics Marcell. Nemcsak a celluloidhoz szorosan köthető szakmában, vagyis filmrendezőként és mozdulattervezőként alkotott jelentőset, hanem papíron, illusztrátorként és látványtervezőként is (írott munkásságáról nem is beszélve). Most elsősorban legfestőibb filmjeinek vizualitásával foglalkozunk, és hogy miből táplálkozik az a forma- és színvilág, ami olyan emlékezetessé teszi ezeket a műveket.

1812_02.jpeg
ARTMAGAZIN ❤️ ANIMÁCIÓ 2. RÉSZ – Reisenbüchler Sándor animációs kiáltványai

Reisenbüchler Sándor eredetileg dokumentumfilm-rendezőnek tanult a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán, Herskó János osztályában. 1964-ben került a Pannónia Filmstúdióhoz, '65-ben diplomázott, '66-ban nevezték ki animációs rendezőnek, és tagja volt a stúdió Művészeti Tanácsának is. Életében összesen tizennyolc filmet készített, legtöbbjüket könyvélményei inspirálták, úgy mint Juhász Ferenc, Tolsztoj, Karel Čapek, Jules Verne és Valentyin Raszputyin szövegei, valamint utópisztikus és sci-fi olvasmányai.

Screenshot 2023-01-31 at 17.34.24.jpg
ARTMAGAZIN ❤️ ANIMÁCIÓ 3. RÉSZ – Gémes József, az elkötelezett

Első alkalommal 1962-ben indítottak animációs tervező osztályt az Iparművészeti Főiskolán Nepp József szakoktató vezetésével, jobb híján a díszítő-festő szak keretében. A hallgatók Richly Zsolt, Szenes Katalin, Bleier Edit és Gémes József voltak, és közülük hárman diplomáztak 1966-ban. Nepp József úgy emlékezett vissza Gémesre, mint aki teljes vértezetben pattant ki Pallasz Athéné fejéből.

Screenshot 2023-04-05 at 11.27.28.jpg
ARTMAGAZIN ❤️ ANIMÁCIÓ 4. RÉSZ – A szórakoztató: Nepp József

A budapesti Iparművészeti Főiskolán Jiří Trnkának, a cseh bábanimáció mesterének tanítványa volt. A stoptrükkel (stop-motion) mozgatott figurák olyan nagy hatással voltak rá, hogy diplomamunkáját is ezzel a technikával készítette el Niccolo Machiavelli szatirikus színművéből, a Mandragórából.

Screenshot 2023-06-09 at 12.19.23.jpg
ARTMAGAZIN ❤️ ANIMÁCIÓ 5. RÉSZ – Macskássy Gyula integratív életműve

Macskássy Gyula életműve összeforr a magyar rajzfilmmel és a Pannónia Filmstúdió megalakulásával.

Screenshot 2023-07-03 at 23.26.51.jpg
ARTMAGAZIN ❤️ ANIMÁCIÓ 6. RÉSZ – Ternovszky, a játékos

Ternovszky Béla a magyar animáció palettáján a populáris műfaj képviselője. Vagyis filmjei a nagyközönség szórakoztatását vállalják, szemben a szakmának vagy egy nagyon szűk befogadói rétegnek készült szerzői filmekkel, vagy éppen a kifejezetten gyereknézőket célzó mesefilmekkel.